فانوس سرگردان

» غربت باد... :: ۱۳٩٦/۱/۱٢
» کار دل... :: ۱۳٩٥/۱۱/٩
» فواره آتش :: ۱۳٩٥/۸/٢۸
» حسادت :: ۱۳٩٥/٥/۳۱
» مهتاب هم تن ... :: ۱۳٩٥/٤/۱۸
» آرزوهای دوست داشتنی ... :: ۱۳٩٥/۳/۱٠
» پشت پرده... :: ۱۳٩٥/۱/٢٠
» زخم... :: ۱۳٩٤/۱٠/۱٤
» رهایم کن... :: ۱۳٩٤/٧/۸
» عشق عریان... :: ۱۳٩٤/٤/۱٦
» رفتن ها با شاخه باد... :: ۱۳٩٤/٢/٩
» مدعیان رفاقت... :: ۱۳٩۳/۱٢/۱٤
» بهتر از آیینه چشمانت... :: ۱۳٩۳/۱٢/٤
» تاریخ احساس کودکی... :: ۱۳٩۳/۱۱/۱۸
» ســوگلی شعرو باد ... :: ۱۳٩۳/۱۱/٦
» حشوی ملیح.../// :: ۱۳٩۳/۱٠/۱٦
» آبی های آسمانی... :: ۱۳٩۳/۱٠/۸
» پائیز دلم... :: ۱۳٩۳/۱٠/٤
» فانوس خاموش... :: ۱۳٩۳/٩/٢٩
» بداهه های رها نشده... :: ۱۳٩۳/٩/٢۱
» وقت نیاز... :: ۱۳٩۳/٩/۱٢
» بر مدار زمین... :: ۱۳٩۳/٩/٧
» خط رنجها... :: ۱۳٩۳/۸/۱٥
» تار می تند سکوت... :: ۱۳٩۳/۸/٥
» ضرب المثلهاى مشهور ایران :: ۱۳٩۳/٧/۱۱
» از بیکرانه های سکوت... :: ۱۳٩۳/٦/۸
» آینه سرگردان... :: ۱۳٩۳/٥/٢۱
» خواهر همیشه در خاطرم :: ۱۳٩۳/٥/۱۱
» از سگ کمتر... :: ۱۳٩۳/٤/۱٦
» خوش بحال باد 2... :: ۱۳٩۳/٤/٧
» ترانه تر از ماه... :: ۱۳٩۳/٤/۱
» بوی پیرهن مادر ... :: ۱۳٩۳/۳/٢۸
» سازمان حقوق بشر :: ۱۳٩۳/۳/۱٤
» بیاد خسرو خوبانم :: ۱۳٩۳/٢/٢٦
» استاد محمد رضا لطفی :: ۱۳٩۳/٢/۱٢
» از درم در آمد دوست :: ۱۳٩۳/٢/٧
» با قیمت جان... :: ۱۳٩٢/۱۱/٢۳
» ۱۳٩٢/۱۱/٢ :: ۱۳٩٢/۱۱/٢
» بی میکده.../// :: ۱۳٩٢/۱٠/۱٥
» بداهه ...این چنین :: ۱۳٩٢/۱٠/٩
» نمی گریم به تفسیرت... :: ۱۳٩٢/٩/٢٠
» غم عشق... :: ۱۳٩٢/٩/٥
» شدت عشق... :: ۱۳٩٢/۸/٢۸
» ماه خفته.... :: ۱۳٩٢/۸/۱٩
» مرد بارانی... :: ۱۳٩٢/۸/۱٧
» به رنگینی پادشاه فصلها... :: ۱۳٩٢/۸/۱٠
» پائیزانه :: ۱۳٩٢/٧/۱۱
» طنین عشق... :: ۱۳٩٢/٧/٦
» سوختم به آه خویشتن... :: ۱۳٩٢/٦/٢۸
» بیراهی نمانده.... :: ۱۳٩٢/٦/٢۱
» دختر آذری :: ۱۳٩٢/٦/۱٥
» راز ... :: ۱۳٩٢/٦/۱۱
» چهار گانه... :: ۱۳٩٢/٦/٥
» شکوه آمدنت... :: ۱۳٩٢/٦/٤
» حضرت عشق ... :: ۱۳٩٢/٦/۱
» شب قمر... :: ۱۳٩٢/٥/٢٦
» میراث خواب :: ۱۳٩٢/٥/٢۱
» سرو قامتش... :: ۱۳٩٢/٥/۸
» مرا نمی پرسی... :: ۱۳٩٢/٥/۱
» جان_ ماه ... :: ۱۳٩٢/٤/٢٥
» بوته ماه ... :: ۱۳٩٢/۳/٢۳
» ماه نخشب... :: ۱۳٩٢/۳/٢٠
» در مسیر خیال... :: ۱۳٩٢/٢/٢۸
» خاطره... :: ۱۳٩٢/٢/٧
» استعاره نا نوشته.... :: ۱۳٩٢/۱/٢٤
» خیالم درد می کند ... :: ۱۳٩٢/۱/٧
» خسرو خوبان من.../// :: ۱۳٩۱/۱٢/٢٠
» آریایی وطن... :: ۱۳٩۱/۱٢/٩
» بیاد خسروی عزیزم :: ۱۳٩۱/۱۱/٢٢
» زیر پوست شب.. :: ۱۳٩۱/۱٠/٢۸
» پریشانتر از زلف تو :: ۱۳٩۱/۱٠/۱۸
» یار شوخ ... :: ۱۳٩۱/۱٠/۱٢
» هست و نیست... :: ۱۳٩۱/٩/٢٧
» تا قله کوه... :: ۱۳٩۱/٩/۱٥
» پیله گی باد... :: ۱۳٩۱/۸/٢
» از باغ چشمانت... :: ۱۳٩۱/٧/۱۳
» از گذشته ها.... :: ۱۳٩۱/٦/۳٠
» پرده نشین... :: ۱۳٩۱/٦/۱۸
» رقص بی هنگام زمین... :: ۱۳٩۱/٥/٢۳
» بانوی شعرم... :: ۱۳٩۱/٥/۱
» اندکی با ما مدارا... :: ۱۳٩۱/٤/۱٠
» ایرانی دلم... :: ۱۳٩۱/۳/٢٦
» عشق تو بیشتر ... :: ۱۳٩۱/۳/۸
» سکوت :: ۱۳٩۱/٢/۱٩
» دامان تنهایی... :: ۱۳٩۱/٢/٧
» سهم من ... :: ۱۳٩۱/۱/٢۳
» هر روزتان نوروز نوروزتان پیروز :: ۱۳٩۱/۱/۱
» از بی حوصله گی های شهر :: ۱۳٩٠/۱٢/۱٦
» نرگس آذین... :: ۱۳٩٠/۱٢/٦
» طرح... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٧
» بی نشانه... :: ۱۳٩٠/۱۱/٢٠
» شعله های درد ... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٤
» زخم عشق... :: ۱۳٩٠/۱۱/۱٠
» خیال من ... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٧
» نجوا... :: ۱۳٩٠/۱٠/٢٠
» عاشقانه ترین فصل :: ۱۳٩٠/٩/٢۸
» دختر بی همتا :: ۱۳٩٠/٩/٥
» غزلهای ناتمام من... :: ۱۳٩٠/۸/٢۸
» زخم تنهایی ... :: ۱۳٩٠/٧/٢٧
» غزل ... :: ۱۳٩٠/٧/٢۱
» درد پائیز :: ۱۳٩٠/٧/۱٢
» ۱۳٩٠/٦/٢٧ :: ۱۳٩٠/٦/٢٧
» از سر وفا ... :: ۱۳٩٠/٦/٢۱
» ماه رویت :: ۱۳٩٠/٦/۱٤
» داددل ... :: ۱۳٩٠/٦/٤
» غزل رفتن ها ... :: ۱۳٩٠/٥/٢٠
» برای تنهایی ها... :: ۱۳٩٠/٥/۱٧
» اوچو میخواهد :: ۱۳٩٠/٥/٥
» آبی های آسمانی :: ۱۳٩٠/٤/٢٦
» بیاد ایران :: ۱۳٩٠/٤/٢٠
» ??? :: ۱۳٩٠/٤/٩
» از آینه ... :: ۱۳٩٠/۳/۳۱
» بانوی نجیب شعرم :: ۱۳٩٠/۳/۱٩
» شکفتن :: ۱۳٩٠/۳/۱٢
» عصیانی... :: ۱۳٩٠/٢/٢٥
» بداهه بهاری.../// :: ۱۳٩٠/٢/۱٢
» روز جهانی لات و لوت ها :: ۱۳٩٠/٢/۱٠
» ای دیر شده... :: ۱۳٩٠/٢/٢
» وقتی دیر می شود :: ۱۳٩٠/۱/٢٩
» سونامی اتمی... :: ۱۳٩٠/۱/٢٥
» مساوات... :: ۱۳٩٠/۱/٩
» بهاریه اریایی... :: ۱۳٩٠/۱/٢
» یار دلجو .../// :: ۱۳۸٩/۱٢/٢۳
» شب یلدا... :: ۱۳۸٩/۱٢/٢٠
» کوچه شهر دلم...زندون دل... :: ۱۳۸٩/۱٢/۱٦
» بهاران را گل بیفشان.../// :: ۱۳۸٩/۱٢/٦
» این سفر... :: ۱۳۸٩/۱۱/۸
» تا با تو بودن... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢٩
» ترانه های ساده روستایی ... :: ۱۳۸٩/۱٠/٢۱
» تنهایی.../// :: ۱۳۸٩/۱٠/۱٢
» ز لف بر آشفت به ویرانگری :: ۱۳۸٩/۱٠/٥
» با سکوت ... :: ۱۳۸٩/٩/۱٧
» لکنتهای روستایی.. :: ۱۳۸٩/٩/٥
» ما را دلی است ... :: ۱۳۸٩/۸/٢٢
» آبی مثل آسمان آبی :: ۱۳۸٩/٦/٢۳
» ماندن ...سکوت... :: ۱۳۸٩/٦/۱٩
» پر از بودن :: ۱۳۸٩/٦/۱٠
» بوسیدن باد ... :: ۱۳۸٩/٦/٥
» نفرین نامه ... :: ۱۳۸٩/٥/٢٩
» بــــر بــــاد ... :: ۱۳۸٩/٥/٢۱
» فعلا همینه مطلبم .... :: ۱۳۸٩/٥/۱٩
» شعر و شراب ... :: ۱۳۸٩/٥/۸
» شرط عشق... :: ۱۳۸٩/٤/٢٥
» در تنگنای باد ... :: ۱۳۸٩/٤/۱٢
» برچسبها: استاد محمد نوری, بیا بار سفر بندیم :: ۱۳۸٩/٤/۱۱
» یاد گرفته ام که : :: ۱۳۸٩/٤/٩
» فانوس خیال... :: ۱۳۸٩/۳/٢٩
» رویایی دیگر... :: ۱۳۸٩/۳/٢۸
» زندگی ... :: ۱۳۸٩/۳/۱٧
» ...نا خدا ... :: ۱۳۸٩/۳/٩
» از غصه باد .... :: ۱۳۸٩/٢/۳٠
» من و سکوت و غزلک... :: ۱۳۸٩/٢/۱٦
» مرگ شعرم :: ۱۳۸٩/٢/۸
» به ماه و باران ... :: ۱۳۸٩/٢/۱
» حرفی از خاطر مان ... :: ۱۳۸٩/۱/۱٦
» نوروز :: ۱۳۸۸/۱٢/٢۸
» کودکانه ... :: ۱۳۸۸/۱٢/٢٠
» هوای تازه ( 1 ) :: ۱۳۸۸/۱٢/۳
» گذر.../ بهانه نیلوفری... :: ۱۳۸۸/۱۱/٢٥
» حسی از آن دست.... :: ۱۳۸۸/۱۱/۱٩
» حرف سکوت ... :: ۱۳۸۸/۱۱/۸
» عاشق زار روستا ... :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٧
» درخت و گندم و سیاست :: ۱۳۸۸/۱٠/٢٢
» صبر صبور... :: ۱۳۸۸/۱٠/۱٦
» سکوتی شاعرانه... :: ۱۳۸۸/۱٠/٩
» شبی آریایی :: ۱۳۸۸/٩/٢٧
» بوی سرما .../// :: ۱۳۸۸/٩/۱٦
» پرسه.../// :: ۱۳۸۸/٩/۸
» می برد ما را باد.../// :: ۱۳۸۸/۸/٢٩
» به پریشانی باد .../// :: ۱۳۸۸/۸/٢٦
» فریاد شکسته.... :: ۱۳۸۸/۸/٢٤
» رها با عشق :: ۱۳۸۸/۸/۱٢
» من و شب ... :: ۱۳۸۸/۸/۱٠
» بداهه های آسمانی... :: ۱۳۸۸/٧/٢۸
» راز گلسـر خ :: ۱۳۸۸/٧/۱٩
» همچو پائیز :: ۱۳۸۸/٧/۱٠
» آتشفشانم... :: ۱۳۸۸/٧/٧
» دخترک قصه ما .... :: ۱۳۸۸/٧/٤
» این پائیز... :: ۱۳۸۸/٦/٢٩
» پائیز زود گذر... :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» پائیز زود گذر :: ۱۳۸۸/٦/٢٦
» سفر به آشفتگی باد ... :: ۱۳۸۸/٦/۱٥
» غربت لحظه ها .... :: ۱۳۸۸/٦/۳
» چینی بند زن ... :: ۱۳۸۸/٥/۳۱
» ازقول غزل ... :: ۱۳۸۸/٥/٢٧
» داغ... :: ۱۳۸۸/٥/٢۱
» یاد داشتها در باد ... :: ۱۳۸۸/٥/۱۳
» ملیح ... :: ۱۳۸۸/٤/٢۸
» از ماه تا حوا ... :: ۱۳۸۸/٤/٢۳
» غزلهای ناتمام من... :: ۱۳۸۸/٤/۱٦
» پرچینهای آفتابی .... :: ۱۳۸۸/٤/٧
» مادرم... :: ۱۳۸۸/۳/٢٦
» چرا جهان را دوست می‌دارم :: ۱۳۸۸/۳/۱۳
» افتاده ز پا ... :: ۱۳۸۸/۳/٩
» استعاره باد ... :: ۱۳۸۸/٢/٢٧
» هوای تازه (3) ... :: ۱۳۸۸/٢/۱٠
» به ماورا؟... :: ۱۳۸۸/۱/٢٦
» چهارشنبه سوری... :: ۱۳۸۸/۱/٢٠
» نوروز... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٩
» گل مریم ... :: ۱۳۸٧/۱٢/٢٢
» شکسته پیمان... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱۸
» نقش بر آب ... :: ۱۳۸٧/۱٢/۱٠
» گمراه ... :: ۱۳۸٧/۱۱/٢٤
» سه شعر از سه شاعر ایران زمین ... :: ۱۳۸٧/۱٠/۱۸
» غریب Lyrics :: ۱۳۸٧/۱٠/۱٢
» پریشانتر از زلف تو :: ۱۳۸٧/۱٠/٤
» حتی بدروغ ... :: ۱۳۸٧/٩/۳٠
» بی نشانه.../// :: ۱۳۸٧/٩/۱٧
» آبادی های دلم... :: ۱۳۸٧/٧/۳٠
» بانوی همیشگی شعر هایم ... :: ۱۳۸٧/٧/٢۳
» پرواز... :: ۱۳۸٧/٧/۱٩
» آشفته حالی ... :: ۱۳۸٧/٧/۱۳
» سکوت .... :: ۱۳۸٧/٧/۸
» توانا بود هر که دانا بود :: ۱۳۸٧/٧/۳
» اسب دو پا ... :: ۱۳۸٧/٦/۱۸
» مادرم :: ۱۳۸٧/٦/۱
» ...؟؟؟ :: ۱۳۸٧/٦/۱
» سر نوشت ... :: ۱۳۸٧/٥/۱٦
» وسعت سکوتمان ... :: ۱۳۸٧/٥/۱
» بهای عمر ... :: ۱۳۸٧/٤/٢٥
» بی انتها ... :: ۱۳۸٧/٤/۱۳
» اسب زیبای سرکش مغرور... :: ۱۳۸٧/۳/۳۱
» بانوی غزیز خاطرم ... :: ۱۳۸٧/۳/٢٥
» عطر جان پرور عشق .../// :: ۱۳۸٧/۳/۱٩
» بی حاصل ... :: ۱۳۸٧/۳/۱٦
» بیراهه ... :: ۱۳۸٧/۳/٩
» مهاجر بی آشیانه... :: ۱۳۸٧/۳/٢
» تهی... :: ۱۳۸٧/٢/۳۱
» زخمه ها ... :: ۱۳۸٧/٢/٢٧
» غربت سرد... :: ۱۳۸٧/٢/٢۳
» بیا دریا شویم... :: ۱۳۸٧/٢/۱٧
» در غربت و باد ... :: ۱۳۸٧/٢/۱٥
» آهوی وحشی ... :: ۱۳۸٧/٢/۱٠
» بانوی شهر آواز ... :: ۱۳۸٧/٢/٤
» بهاری دیگر (2 ) ... :: ۱۳۸٧/۱/۳٠
» زمزمه دارم بهار دیر شدن را :: ۱۳۸٧/۱/٢۳
» سرگردانی شاعر... :: ۱۳۸٧/۱/۱٥
» ننگ بشر ... :: ۱۳۸٧/۱/۱٤
» مردان تنها... :: ۱۳۸٧/۱/٥
» بانو از بهار بگو ... :: ۱۳۸٧/۱/٢
» بانوی سخاوتمند شعرهایم... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٧
» باران... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢٦
» بانوی غزلخوان... :: ۱۳۸٦/۱٢/٢۱
» بانوی همیشگی شعرهایم ... :: ۱۳۸٦/۱٢/۱۳
» داغ ســـوخـــتن :: ۱۳۸٦/۱۱/۳٠
» ناز نگاهت... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۳
» بداهه های دربدر ... :: ۱۳۸٦/۱۱/٢۱
» از آن بداهه های یخ گرفته :: ۱۳۸٦/۱۱/۱٩
» ترانه عاشقانه ات :: ۱۳۸٦/۱۱/٤
» خيالی :: ۱۳۸٦/٩/٢
» نقش خیال تو :: ۱۳۸٦/۸/٢٤

آخرين مطالب
» غربت باد...
» گرگ زخمی
» کار دل...
» فواره آتش
» حسادت
» مهتاب هم تن ...
» آرزوهای دوست داشتنی ...
» پشت پرده...
» زخم...
» رهایم کن...
Design By : ghalebeweblog.ir